Dashboard

Date:

พนักงานทั้งหมด
(คน)
กำลังเข้างาน
(คน)
เข้างานแล้ว
(คน)
ยังไม่ได้เข้างาน
(คน)
User Incoming
# ชื่อ-สกุล ชื่อบริษัท ประเภท สถานะ เวลาเข้างาน เวลาออกงาน Actions
All Place
# สถานที่ ชื่อบริษัท กำลังเข้างาน(คน) Actions